خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنگرتاس موریا (نوشتار رونی متعلق به خزد-دوم)

آنگرتاس موریا (نوشتار رونی متعلق به خزد-دوم)

یک سیستم نوشتاری رونی که توسط دورف های خزد -دوم از سیستم قدیمی الفی که آنگرتاس دایرون نام داشت، تکامل پیدا کرد.اگر چه در اصل برای کنده کاری بر روی چوب یا سنگ طراحی شده است، دورف ها در نوشتار رونی خصوصیات ویژه ای دیدند که برای زبان آن‌ها مناسب بود و کاراکترهای آن بطور مناسبی برای نوشتن با قلم و جوهر شکل گرفتند. آنگرتاس موریا در بسیاری جهات شبیه سیستم اصلی دایرون بود، اما با چند تغییرات جزئی صدا، و با شش کیرت کاملاً جدید. نوشتار رونی خزد -دوم حداقل به عنوان اساس یک سیستم کیرت نویسی دیگر استفاده شد، کیرت های اره بور.

درباره 3DMahdi