آندوریل (شعله غرب)

شعله غرب، شمشیر آراگون اله سار که توسط الفهای ریوندل از قطعات شکسته شده شمشیر کهن الندیل، نارسیل، دوباره ساخته شد.

یادداشت:

روز دقیق ساخته شدن آندوریل ثبت نشده است اما تمامی نشانه ها حاکی از آن است که درهفته قبل از خارج شدن یاران در ۲۵ دسامبر ۳۰۱۸ دوران سوم ساخته شده است. نارسیل خیلی قدیمی تر است و مطمئنا در طول دوران اول ساخته شده برای اطلاعات بیشتر به مدخل نارسیل مراجعه شود.

درباره 3DMahdi