خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آندونیه (شهر ساحلی که توسط اجداد الندیل حکمرانی می شد)

آندونیه (شهر ساحلی که توسط اجداد الندیل حکمرانی می شد)

یک شهر مهم و بندرگاهی در ناحیه آندوستار در غرب نومه نور .اربابان آندونیه اجداد پادشاهی دونه داین در سرزمین میانه بود.

درباره 3DMahdi