خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آنبورن (ردیاب ایتیلن)

آنبورن (ردیاب ایتیلن)

مردی از گوندور و تکاور ایتیلن که گالوم را در روزهای پایانی جنگ حلقه ردیابی کرد و یافت. فارامیر دستور به عدم کشته شدن گالوم داد که اگر او کشته شده بود، پیروزی سائورون قطعی میبود.

درباره اله سار