خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمون لاو (تپه شنوایی در امین مویل شرقی)

آمون لاو (تپه شنوایی در امین مویل شرقی)

تپه شنوایی قرینه آمون هن، تپه بینایی، بود. این تپه در امین مویل در ساحل شرقی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس قرار داشت. زمانی قرن ها پیش از جنگ حلقه، این منطقه بخشی از مرزهای شمالی گوندور بود.

درباره 3DMahdi