خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمانیار (الف های آمان)

آمانیار (الف های آمان)

دسته بزرگی از الف ها که کوچ بزرگ به غرب را کامل کرده و آن را به انجام رساندند. آمانیار شامل مردمانی از وانیار و نولدور بودند و همچنین آن دسته از تلری که از دریای بزرگ عبور کردند. بسیاری از تلری در سرزمین میانه باقی ماندند و آن الف ها به نام اومانیار شناخته می شوند، الفهایی که اهل آمان نیستند.