خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلکوآلونده (بندرگاه قوها)

آلکوآلونده (بندرگاه قوها)

بندرگاه تلری در سواحل شرقی آمان. اینجا مکانی بود که درست پیش از شروع دوره‌ی اول، واقعه‌ی خویشاوند کشی (اولین کشتار الف توسط الف) رخ داد.

درباره 3DMahdi