خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلاتار (یکی از جادوگران آبی مفقود شده)

آلاتار (یکی از جادوگران آبی مفقود شده)

آلاتار یکی از سه جادوگری بود که توسط والار برای مسافرت به سرزمین میانه انتخاب شد. هنگامی که این سه نفر انتخاب شده بودند، یاوانا فرد دیگری به نام آیوندیل را نیز انتخاب کرد(که بعدها راداگاست نامیده شد) تا به آنها بپیوندد. و آلاتار، پالاندو را به عنوان دوستش برگزید تا او را در مسافرت به سرزمین میانه همراهی کند.

هنگامی که آلاتار و پالاندو به سرزمین میانه رسیدند، جامه ها‌یی به رنگ آبی به تن کردند. به همین دلیل، به آنها لقب ایترین لوین، جادوگران آبی داده شد. آنها همراه با سارومان به مناطق دور دست شرق سرزمین میانه مسافرت کردند، ولی هنگامی که سارومان به غرب بازگشت، آلاتار و پالاندو بازنگشتند. از سرنوشت آنها تقریبا هیچ چیز نمی‌دانیم.

درباره 3DMahdi