خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلکارینکوئه (چراغی که توسط واردا در آسمان قرار داده شده است)

آلکارینکوئه (چراغی که توسط واردا در آسمان قرار داده شده است)

در زمان های بسیار دور، در زمان بیدار شدن الف ها، واردا با استفاده از شبنم های درخشان تلپریون، درخت نقره ای، ستاره های درخشان بسیاری را به آسمان ها افزودند. در میان آنها ستاره هایی هم بودند که برای ما آشنا هستند، همچنین چراغ هایی که حقیقتا ستاره نبودند. مثل آلکارینکوئه، سیاره ای که ما آن را با نام مشتری می‌شناسیم. این نام  در زبان الفی، «با شکوه» معنا می‌شود. زیرا در آن زمان ها  آلکارینکوئه ، درخشان ترین شیئ در آسمان ها بود.

درباره 3DMahdi