خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آکالابت (نامی برای سقوط سرزمین نومه نور)

آکالابت (نامی برای سقوط سرزمین نومه نور)

نومه نور، جزیره ای بزرگ که والار برای اقامت اداین پس از پایان دوران نخست، به ایشان هدیه دادند.

درباره 3DMahdi