آینور (قدسیان)

در آغاز ارو بود. آن یکتا که در آردا او را ایلوواتار می نامند.و او نخست آینور را آفرید. قدسیان را، که  ثمره ی اندیشه اش بودند. و با او بودند پیش از آنکه چیزهای دیگر در وجود آیند.

درباره 3DMahdi