خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آغان (دراگ در دوران اول)

آغان (دراگ در دوران اول)

دراگ یا درادان که در دوران اول در ناحیه ی جنگل بره تیل برای مدتی زندگی میکرد. او در شفا دادن و مداوا کردن زخم ها و جراحت ها مهارت داشت. و از دانش ویژه ای برای مداوای زهرهای کاری که اورک ها استفاده میکردند ،برخوردار بود.

درباره 3DMahdi