خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آگاتوروش (رودخانه ی گواتلو)

آگاتوروش (رودخانه ی گواتلو)

در دوران دوم که نومه نوری ها به سرزمین میانه برگشتند،رودخانه ی آگاتوروش در ناحیه ی جنگلی انبوهی در مسیر متراکمی جریان داشت. آن ناحیه درختی برای نومه نور، به منشا و سرچشمه ی جمع آوری الوار و چوب تبدیل شد. که در ابتدا الف ها آن رود را رودخانه ی گواتلو نام داده بودند.(به معنی برکه ی سایه). که برگردان آن در زبان آدونائیک، آگاتوروش است.

درباره 3DMahdi