خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آیگلوس (خارهای برفی که در آمون رود می رویند)

آیگلوس (خارهای برفی که در آمون رود می رویند)

گیاه بلند و پوشیده شده از خار، ظاهرا از خویشاوندان سرو کوهی ولی کمی بزرگتر از آن. گل های خوشبوی سفید می دهد و الف ها نامی بر این گل ها نهاده اند : آیگلوس به معنی خار های برفی. این گیاه در دامنه های آمون رود در غرب بلریاند یافت می شود، و مطمئنا در جاهای دیگر. ولی اگر در گذشته در شرق کوهستان آبی می رویید، اکنون دیگر اثری از آن پیدا نمی شود. آیگلوس همینطور با نیزه ی معروف گیل گالاد تشابه اسمی دارد، ولی معلوم نیست که آیا این دو نام مستقیما با هم در ارتباط اند یا خیر.