خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - سال های نفرین شده (سال های طولانی نفرین ایسیلدور)

سال های نفرین شده (سال های طولانی نفرین ایسیلدور)

زمان: نامعلوم است. اما با درنظر گرفتن ارتباط بین نفرین ایسیلدور و سالهای نفرین شده میتوان فهمید که از سال ۳۴۳۰ دوران دوم (زمانی که آخرین اتحاد فراخوانده شد) تا سیزدهم مارس سال ۳۰۱۹ از دوران سوم زمانی که آراگورن مردان مرده را از نفرین رهاند، ادامه داشته است. (جمعا تقریبا ۳۰۳۰ سال)
نژاد: انسان
فرهنگ: مردان کوهستان
جایگاه: مسیر مردگان
معنی: به نظر می رسد که به نفرین ایسیلدور مربوط باشد.
دیگر اسامی: احتمالا برابر با سالهای تاریکی است.

بطور دقیق مشخص نیست اما ظاهرا به سالهای بسیاری که مردان مرده زیر دویموربرگ بودند اطلاق می شده است. نفرین ایسیلدور، برای خیانت آنها در سالهای پایانی دوران دوم باعث شد که آنها در طول دوران سوم نفرین شده باقی بمانند، تا زمانی که آراگورن آنها را از بند این نفرین رهانید و بنابراین از زاویه ی دید مردان مرده سالهای نفرین شده همان دوران سوم است.

بعضی از منابع احتمالی دیگر پیشنهاده کرده اند و آن این است که سالهای نفرین شده به سالهای تاریکی یعنی دوران دوم اطلاق می شده که سائرون بر سرزمین میانه حکمرانی می کرد. این یک توضیح بسیار خوب است (در این حالت مردان مرده طی سالهای تاریکی نبوده اند). اما با توجه به ارتباط طبیعی بین نام نفرین شده و نفرین ایسیلدور به نظر می رسد که احتمال اول صحیح تر باشد.