خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - تعطیلات یک هابیت (زیرعنوانی برای خاطرات بیلبو بگینز)

تعطیلات یک هابیت (زیرعنوانی برای خاطرات بیلبو بگینز)

بعد از ماجراجویی بیلبو در سفر به اره بور، او خاطرات خودش را به همراه ثورین و گروهش نوشت. عنوانی که او انتخاب کرده بود ، آنجا و بازگشت دوباره: تعطیلات یک هابیت، عنوانی که نوعا در هابیت ها بطور معمول رواج داشت و بطور طنزآمیزی اتفاقات خطرناکی که در این تلاش برایشان رخ داده بود را با گردشی بیهوده مقایسه کرده بود. درنهایت بیلبو داستان تعطیلاتش را به اتمام رساند؛ که قسمتی از کتاب سرخ سرحد غربی شد و به فرم اساسی کتابی که امروز به عنوان هابیت می شناسیم، درآمد.

درباره 3DMahdi