آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اشک‌های بی‌شمار (نیرنائت آرنوئدیاد)

اشک‌های بی‌شمار (نیرنائت آرنوئدیاد)

نیرنائت آرنوئدیاد، نبرد عظیمی در اواخر دوران اول بود که در آن آخرین امید الف‌ها و آدمیان برای شکست مورگوت بر باد رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...