خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اتحاد مائدروس (متحد نولدور)

اتحاد مائدروس (متحد نولدور)

اتحاد کوتاه مدت پسران فیانور با الف‌های خاندان فین‌گولفین و فینارفین که پس از داگور براگولاخ شکل گرفت و در نیرنائت آرنوئدیاد از میان رفت.