آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - آن‌دیپس (پیچ و خم‌های رودخانه‌ی بزرگ)

آن‌دیپس (پیچ و خم‌های رودخانه‌ی بزرگ)

دو پیچ غربی که رود آندویین در مسیر عبورش از دشت کلبرانت و وولد ساخته است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...