خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اول‌وارت (پسر خائن اولفانگ)

اول‌وارت (پسر خائن اولفانگ)

پسر اولفانگ که همراه پسران فیانور به نیرنائت آرنوئدیاد رفت. او بی‌ایمان بود و در گرماگرم نبرد، به متحدان خود پشت کرد و برای مورگوت پیروزی به ارمغان آورد.

درباره اله سار