خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اولبار (چوپانی که همراه آلداریون بود)

اولبار (چوپانی که همراه آلداریون بود)

مردی از تبار نومه‌نور که در چمن‌زارهای منطقه‌ای به نام امریه با همسر و پسرش، ایبال زندگی می‌کرد. او در اصل، چوپانی گوسفند هالاتان، گوسفند ارباب هیاراستورنی، از جنوب امریه را می‌کرد. هالاتان، خویش وارث شاه آلداریون بود و اوبار جذب دریانوردی فرقه‌ی ماجراجویان آلداریون شد. او همراه آلداریون با کشتی کبیر، هیری‌لوندیه به سرزمین میانه سفر کرد. سال‌ها بعد، هنگام  بازگشت، آلداریون به همسر اولبار انگشتری داد که جواهری سرخ داشت، که خود هدیه‌ای از جانب گیل‌گالاد بود.

درباره اله سار