خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج ماه (میناس ایتیل)

برج ماه (میناس ایتیل)

میناس ایتیل، به معنی برج ماه، برجی بود که گوندوریها در مرزهای شرقی سرزمین خود برای نگهبانی بنا کردند.

درباره اله سار