خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - برج افسون (از نامهای میناس مورگول)

برج افسون (از نامهای میناس مورگول)

برج افسون که از القاب میناس مورگول است، ترجمه ای ادبی از نام آن نیز هست.

درباره اله سار