خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سه خویشاوند (سه شاخه الدار)

سه خویشاوند (سه شاخه الدار)

منظور از سه خویشاوند، سه طایفه الدار یعنی وانیار، نولدور و تلری است، سه خیل الفها که به فراخوان والار پاسخ داده و از کوئی وینن راهی سفر بزرگ به آمان شدند.