خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - ارتشبد سوم قلمرو چابک سواران (فرمانده سواره نظام روهان)

ارتشبد سوم قلمرو چابک سواران (فرمانده سواره نظام روهان)

ارتشبد سوم، یکی از سه فرماندهی بود که نیروهای نظامی روهان را رهبری می کردند. همانند ارتشبد دوم، ارتشبد سوم نیز وظایف ثابتی نداشت، بلکه ماموریت او طبق نیاز پادشاهش تغییر می کرد. در زمان جنگ حلقه، ارتشبد سوم روهان کسی جز ائومر پسر ائوموند نبود. مقر اصلی ائومر در این زمان، در آلدبورگ در فولده قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...