خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نُه تا (نُه حلقه‌ای که سائورون به آدمیان داد، نُه برده سائرون)

نُه تا (نُه حلقه‌ای که سائورون به آدمیان داد، نُه برده سائرون)

لقبی که به نُه نزگول و همچنین نُه حلقه‌ای که به وسیله آن‌ها، سائورون بر نزگول نظارت می‌کرد داده بودند.

درباره 3DMahdi