آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاروستار (نام اصلی رومنداکیل اول)

تاروستار (نام اصلی رومنداکیل اول)

نژاد: انسانها
شاخه: دونه داین
فرهنگ: انسانهای گوندور
خاندان: خاندان الندیل
معنی: نامشخص
نامهای دیگر: رومنداکیل اول
لقب: پادشاه گوندور
تلفظ: taro’star

تاروستار یکی از مردان خاندان شاهی گوندوربود که در زمان حکومت پدر پدربزرگش، ائارندیل به دنیا آمد. او قبل از رسیدن به مقام پادشاهی، دوران حکومت پدربزرگش، آناردیل و پدرش اوستوهر را نیز دیده بود. دو سال پیش از آنکه تاروستار به جانشینی پدر به تخت سلطنت تکیه زند، گوندور توسط انسانهای وحشی سرزمینهای شرقی مورد هجوم قرار گرفت و تاروستار در عوض پدرش که در آخرین سالهای عمر طولانیش به سر میبرد، عازم جنگ شد. نبرد تاروستار با شرقیها، نبردی سخت و طولانی بود. در دوران ده ساله این جنگ بود که اوستوهر درگذشت و تاروستار به جای او پادشاهی را در دست گرفت. سرانجام ایسترلینگها عقب رانده شدند و تاروستار نام جدیدی برای خود انتخاب نمود: رومنداکیل، فاتح شرق که تحت این نام بر پادشاهی جنوبی حکم راند. دهها سال بعد، ایسترلینگها حملات خود بر علیه گوندور را از سر گرفتند. تاروستار بار دیگر به رویارویی آنها شتافت، اما این بار نام فاتح شرق کمکی به او نکرد و او در یک حمله کشته شد و دوران سلطنتش به پایان رسید. انتقام خون تاروستار به عهده پسرش تورامبار نهاده شد. او باقی جنگ را رهبری کرد و انتقام پدر را با عقب راندن شرقیها و فتح قسمتهای وسیعی از شرق آندوین برای گوندور به خوبی گرفت.
حوادث زندگی تاروستار، به شکل عجیبی حدود هفت قرن بعد تکرار شدند. یکی دیگر از بزرگان گوندور به نام مینالکار رهبری ارتش گوندور را در عوض پادشاه بر عهده گرفت و مانند تاروستار، او نیز مهاجمان شرقی را عقب راند. به مانند تاروستار، او نیز لقب رومنداکیل را برگزید و بعدها به عنوان رومنداکیل دوم حکومت گوندور را در دست گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...