خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاروندور اهل آرنور (هفتمین پادشاه آرنور)

تاروندور اهل آرنور (هفتمین پادشاه آرنور)

تاروندور پسر شاه تارکیل هفتمین پادشاه قلمرو آرنور بود. دوران سلطنت او با دوران صلح و آرامش همزمان بود، سالها پیش از حوادثی که قلمرو وی را در بر گرفته و نهایتا آن را ویران ساختند. پس از او پسرش والاندور بر تخت سلطنت جلوس کرد.

درباره اله سار