خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-میناستیر (پادشاه نومه نوری که سارون را از اریادور عقب راند)

تار-میناستیر (پادشاه نومه نوری که سارون را از اریادور عقب راند)

تار-میناستیر یازدهمین پادشاه نومه نور بود. او که نوه تار-سوریون بود، پس از مرگ ملکه بی فرزند، تار-تلپرین بر تخت سلطنت نومه نور نشست. او ناوگانی به سرزمین میانه گسیل کرد و سارون را از اریادور بیرون راند.

درباره اله سار