خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-آناریون (هشتمین حکمران نومه نور)

تار-آناریون (هشتمین حکمران نومه نور)

تار-آناریون پسر تار-آنکالیمه نخستین ملکه فرمانروای نومه نور بود که به مدت بیش از یک قرن بر نومه نور فرمانروایی کرد. دو فرزند ارشد وی دختر بودند اما هردو از قبول چوگان سلطنت سر باز زدند و بدین ترتیب سلطنت به سومین فرزند و بزرگترین پسر او یعنی تار-سوریون رسید.

درباره اله سار