خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-آماندیل (سومین پادشاه نومه نور)

تار-آماندیل (سومین پادشاه نومه نور)

تار-آماندیل نوه الروس تار-مینیاتور بود. پس از مرگ الروس، هنگامی که پدر تار-آماندیل یعنی واردامیر باید به سلطنت می رسید، از قبول این مقام سر باز زد و لذا چوگان سلطنت مستقیما به تار-آماندیل رسید. بدین ترتیب تار-آماندیل جای پدرش را که در واقع دومین شاه نومه نور بود گرفت و پس از مرگش نیز سلطنت به پسر او یعنی تار-الندیل رسید.

درباره اله سار