خانه - آرشیو برچسب: Windfola

آرشیو برچسب: Windfola

ویندفولا (مرکب درن‌هلم)

اسب خاکستری که آن سوار روهانی که نامش از زبان خود ایشان می‌آمد و به معنی فرزند باد بود. وینفولا اسبی بود که در ائووین را با ظاهری مبدل تحت اسم درن‌هلم، مایل‌ها از دون‌هارو تا دشت‌های پله‌نور با خود برد و پنهانی مریادوک برندی‌باک نیز با آن‌ها بود. ویندفولا در نبرد پله‌نور در خدمت روهیریم بود ولی با هجوم ارباب نزگول، از ترس رم کرد و سوارانش را انداخت و گریخت. ائووین و مری که مرکب ترکشان کرده بود پادشاه جادوپیشه را شکست دادند ولی تا زمانی که موفق به انجام این کار شوند ویندفولا از آن‌ها و میدان نبرد بسیار فاصله گرفته بود.