خانه - آرشیو برچسب: Tower of the Setting Sun

آرشیو برچسب: Tower of the Setting Sun

برج خورشید غروب کننده (از نامهای میناس آنور)

در زیر کوه میندولوین و در غرب رود آندوین برجی عظیم در روزگاران باستانی گوندور ساخته شده بود که میناس آنور، برج خورشید غروب کننده نام داشت. این نامگذاری به علت تقارن موقعیت آن در غرب رود با برج ایسیلدور، میناس ایتیل بود. این برج در اصل متعلق به آناریون پسر الندیل بود و پس از طی قرنها، به عنوان مقر پادشاه گوندور جایگزین اوزگیلیات شد. نزدیک به هزار سال پیش از نبرد حلقه، میناس ایتیل توسط اشباح حلقه تسخیر شد و نام میناس آنور، به میناس تی ریت، یعنی برج نگهبانی تغییر کرد. برج میناس تی ریت در طی هزار سال باقیمانده از دوران سوم، همچنان به عنوان مانعی در برابر نیروهای موردور ایستادگی کرد.