خانه - آرشیو برچسب: Tengwar

آرشیو برچسب: Tengwar

تنگوار (رسم الخط فیانوری)

عهد: در سالهای دو درخت در والینور ابداع شد
منشاء: توسط رومیل اختراع شد و توسط فیانور توسعه یافت
معنی: خطوط
نام های دیگر: حروف الفی، رسم الخط فیانوری، تیو
تلفظ: te’ngwarr
یادداشت: تنگوار حالت جمع است و یک علامت در این رسم الخط، یک تنگوا نامیده میشود

رسم الخط تنگوار توسط فیانور بسط و توسعه داده شد و اوایل تنها برای نشان دادن صداهای زبان کوئنیا استفاده می شد. اما بعدها از آن تقریبا برای نوشتن به همه زبانهای سرزمین میانه استفاده شد.