آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: North-took Family

آرشیو برچسب: North-took Family

خاندان توک‌های شمال (نوادگان باندوبراس بال‌روئرر)

شاخه‌ای از خاندان توک، که نشان دودمان خود را به سلسله‌ی تاینهای شایر می‌رساند. به شکل مستقیم، از نوادگان باندوبراس توک مشهور بودند، پیروز نبرد دشت‌های سبز، که دومین فرزند تاین ایزومبراس سوم بود. نشانه‌ها و مدارک تاریخی این خانواده جزییات بسیاری دارد، اما باندوبراس و یا وارثان او در فاردینگ شمالی سکونت یافتند و خود توک‌های شمال به شکلی ...

ادامه مطلب »