خانه - آرشیو برچسب: Nessamelda

آرشیو برچسب: Nessamelda

نساملده (درختی در غرب نومه‌نور)

یکی از درختان گوناگونی که در نیسیمالدار، سرزمین درختان معطر در حوالی غرب نومه‌نور، بندرگاه الدالونده یافت می‌شد. الدار، از اره‌سیا آن را برای نومه‌نور هدیه آروردند؛ درخت هرگز در سرزمین میانه رشد نکرد و بنابراین در سقوط نومه‌نور از دست رفت.

نام نساملده احتمالاً معنای «نسای محبوب» را می‌دهد که به نسای والا اشاره دارد و از آنجا که معنای نسا «جوان» نیز می‌باشد می‌توان نساملده را تحت‌اللفظی به «جوان محبوب» ترجمه کرد.