خانه - آرشیو برچسب: Arvernien

آرشیو برچسب: Arvernien

آرورنی ین (سرزمین‌های ساحلی در شمال خلیج بالار)

زمان: در پایان دوران اول نابود شد.

موقعیت: در شمال خلیج بالار، بین کیپ بالار و مصب سیریون واقع شده بود.

جایگاه: مصب سیریون

معنی: نامشخص می‌باشد.

«ائارندیل دریانوردی بود / که در آرورنی یِن اقامت داشت»

اولین بیت از سرود بیلبو در مورد ائارندیل

یاران حلقه / بخش: ملاقات‌های بسیار

سرزمین‌های ساحلی خلیج بالار، که بین دماغه بالار در غرب و مصب سیریون در شرق قرار داشته است. مناطق داخلی این ناحیه به داشتن جنگل درختان نیمبره تیل مشهور بودند.

آرورنی یِن، جنوبی‌ترین منطقه‌ی قابل زندگی در سرزمین بلریاند بوده است و بنابراین دورترین بخش آن سرزمین از تاثیرات مورگوت. بعدها در دوران اول این مسئله، اهمیت پیدا کرد، زمانی که پناهنده‌ها از دوریات و گوندولین آنجا جمع شدند، مخصوصا در مصب سیریون. ائارندیل ارباب این مردمان شد و از جنگل در آرورنی یِن بود که او الوار برای ساختن کشتی‌اش، وینگیلوت، جمع آوری کرد.