خانه - آرشیو برچسب: Araw

آرشیو برچسب: Araw

آراو (نامی برای اورومه در سرزمین میانه)

سیندار در سرزمین میانه، هیچ گاه از دریا عبور نکردند تا به والینور برسند و بنابراین برای تعداد کمی از والار نامگذاری کردند. یکی از والار برای آنها بسیار آشنا بود، والای نخجیرگر که آنها را که به تازگی در سواحل کوئی وینن، بیدار شده بودند، یافته بود. در آن روزگار قدیم، الدار به او نامی دادند که منعکس کننده ی شیپور بزرگ نخجیرگری اورومه، والاروما، بود. همانگونه که زبان الف ها انشعاب یافت، این نام در کوئنیا به اورومه تغییر یافت، اما در زبان سیندار در سرزمین میانه، این والا به «آراو» نام گرفت.

در افسانه ها آمده است که آراو در زمان های قدیم،با خود حیوانات فوق العاده ای را به سرزمین میانه آورد، که شامل اجداد میراها [اسب های اصیل] از روهان می شده است. به سمت شرق در رون نوعی از گاوهای عظیم الجثه وجود داشته که آنها را نیز به نخجیرگر نسبت می دهند و به آنان گاوهای آراو می گویند.