خانه - آرشیو برچسب: Apanónar

آرشیو برچسب: Apanónar

آپانونار (از پی زادگان)

در آمان، نولدور از پیشگویی آمدن انسان ها آگاه شدند، نژادی که همانند خودشان، فرزندان ایلوواتار به حساب می آمدند، اما سرنوشت متفاوتی داشتند. در آن زمان، حتی قبل از زمانی که اولین انسان ها در دنیا بیدار شوند، نولدور شروع به نامگذاری آنها کرد. همانطور که الف ها، اولین فرزندان ایلوواتار بودند (خود را مینونار نامیده بودند.) بنابراین یکی از عناوین انسان ها، از پی زادگان یا آپانونار در زبان کوئنیا بود. زمانی که نولدور سرانجام قرن ها بعد با انسان ها در سرزمین های بلریاند مواجه شدند، نام آپانونار، جزو افسانه های باستانی شده بود و به ندرت در صحبت های روزانه استفاده می شد.