خانه - آرشیو برچسب: Angerthas Daeron

آرشیو برچسب: Angerthas Daeron

آنگرتاس دایرون (شکل ثانویه رون های الفی)

رون های اولیه، یا کیرت، در ابتدا توسط دایرون، از خردمندان بزرگ دوریات، ساخته شد. این سیستم اولیه به نام کرتاس دایرون شناخته می شد و برای نمایش زبان سیندارین به کار میرفت. رون ها زیاد توسط الف های سیندار مورد استقبال قرار نگرفت اما دورف ها کار دایرون را بسیار مورد توجه قرار دادند.

نحوه اختصاص آواها در کرتاس دایرون نسبتا قراردادی بود. تغییرات بعدی باعث به وجود آمد سیستم پیچیده تر آنگرتاس دایرون شد. گفته می شود این تغییرات بعدی نیز توسط خود دایرون انجام شده است اما به نظر میرسد که کار خردمندان اره گیون در دوران دوم باشد. نزدیکی الف های اره گیون و دورفهای خزد-دوم میتواند نحوه انتقال این سیستم نوشتار به دورفها و به وجود آمدن سیستم آنگرتاس موریا را توضیح دهد.