خانه - آرشیو برچسب: Amon Rûdh

آرشیو برچسب: Amon Rûdh

آمون رود(تپه برهنه سر)

زمان: توسط تورین و گروه یاغیانش در ۴۸۷ و ۴۸۹ دوران اول تسخیر و در پایان دوران اول نابود گشت.
مکان: جنوب جنگل برتیل
متعلق به دورف های خرد
معنی: تپه برهنه سر، گرفته شده به دلیل داشتن قله سنگی و برهنه.

تپه ایست بلند در میان خلنگ زارهای وحشی جنوب بره تیل و غرب دوریات. قلّه تیزش از سنگ برهنه بود(بغیر از گل های سره گون قرمز که آنجا روییده بود) و به همین سبب آن را آمون رود، به معنی تپه برهنه سر نام داده بودند. این مکان مدت ها مسکن پنهان دورف های خردی بود که از شهرهای شرقی خود تبعید و به طور مخفیانه در سرزمین های بلریاند مستقر شده بودند. راه ها و در مخفی بالای قلّه منتهی به مخفیگاهی بود که با نام بار-اِن-نیبین-نویگ، خانه دورف های خرد شناخته می شد.

خاندان دورف های خرد با افزایش جمعیت الف ها و انسان ها در بلریاند و تحت سلطه گرفتن زمین هایشان رو به زوال نهاد. در سال های سخت بعد از نبرد اشک های بیشمار، فقط سه تن از آنان در بار-اِن-نیبین-نویگ باقی مانند، میم و دوپسرانش خیم و ایبون. زمانی که یاغیان تورین میم را اسیر کردند، او زندگیش را با راهنمایی گروه به خانه مخفی اش نجات داد و آنجا از آن پس بار-اِن-دانوِد ، خانه سربها نامیده شد.

بعد از مدتی به لگ کمانگیر در جستجوی دوست خود، تورین به آمون رود آمد. آنان زمینی را برای مقابله با مورگوت  در سنگر پنهان خود زیر تپه ساختند –دور کوئارتول، سرزمین کمان و کلاهخود-. در پایان، با وجود خیانت میم به مهمانان ناخوانده خود، اورک ها به مسیر های مخفی تپه راه یافتند. تورین اسیر و به لگ به حد مرگ زخمی شد و سرزمین های اطراف آمون رود بی موقع به نابودی کشیده شد.