آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - Downloads - آردا کوئنتا – ماهنامه آردا - ماهنامه آردا – شماره ۸

ماهنامه آردا – شماره ۸

ماهنامه آردا – شماره ۸
۸۵۴ Downloads

مشتمل بر:

 • انتخاب «نگاهی دیگر …»
 • میزان وفاداری فیلم دوبرج به کتاب
 • هشتمین والیر «آردا در قرن بیست ویک»
 • خالق کنت دراکولا «زندگی ناهه خالق ارباب شب»
 • یک سفر خیال انگیز «بررسی هابیت از دیدگاهی دیگر»
 • اخبار آردایی «آردا در جهان»
 • گپی با ناظر ت.ت من باب ترجمه
 • اساطیر نورس
 • زمانی در بیشه
 • بازی اسکایریم
 • شعر کوههای مه آلود
 • منطقه آزاد «بررسی نظر سنجی»
 • بانوی بره تیل
 • تریبون آردایی «گفتگویی با بانویی آردایی»
 • منطقه آزاد «سخنی با خوانندگان»

درباره الوه