خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نُه خادم (نزگول، بندگان حلقه‌های نه‌گانه)

نُه خادم (نزگول، بندگان حلقه‌های نه‌گانه)

بندگان حلقه‌های نه‌گانه، مردانی که به جهت خدمت به سائورون در دوران دوم تباه شدند و غالباً نزگول نامیده می‌شوند.

درباره 3DMahdi