خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نُه سوار (نامی برای نزگول)

نُه سوار (نامی برای نزگول)

نامی دیگر برای نزگول، بردگان حلقه‌های نُه‌گانه‌ی سائورون. مخصوصاً برای آن زمانی به کار می‌رفت که آن‌ها اسب‌هایی به سیاهی ذغال را می‌راندند و تحت عنوان سواران سیاه شناخته می‌شدند.