خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نینداموس (ماندگاه ساحلی در جنوب نومه‌نور)

نینداموس (ماندگاه ساحلی در جنوب نومه‌نور)

روستای بزرگ ماهیگیران که در ساحل جنوبی نومه‌نور بین زمین‌های باتلاقی در مصب رودخانه سیریل واقع شده بود. نین‌داموس بزرگ‌تر از سایر روستاهای کوچکی بود که در سرتاسر ناحیه هیارروستارِ جزیره واقع بودند.