خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیه‌نور نی‌نیل (بانوی اشک‌ها)

نیه‌نور نی‌نیل (بانوی اشک‌ها)

دختر هورین و مورون، که برای یافتن برادر خویش به دوریات سفر کرد و گرفتار طلسم گلائرونگ اژدها شد. نیه‌نور به بره‌تیل فرار کرد و آنجا تورین پیدایش کرد، اما نیه‌نور به خاطر طلسم اژدها او را نشناخت و ندانسته با او پیمان زناشویی بست.