خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نرنتا (تاکتیک آفندی اهالی نومه‌نوریان)

نرنتا (تاکتیک آفندی اهالی نومه‌نوریان)

آرایش جنگی که توسط سربازان نومه‌نور و گوندور استفاده می‌شد. وقتی با نیروهایی رو به رو می‌شدند که هنوز در حال سازماندهی بودند، به سرعت آرایش پیکانی شکل را به خود می‌گرفتند و خطوط دشمنان و نظم آنان را در فاصله اندکی برهم می‌ریختند.

این تاکتیک نام خود را از شکل آرایش خود گرفته است: نرنتا در کوئنیا معنای مردان سرنیزه را می‌دهد. این تاکتیکی حرکتی گرچه با رسمیت کم‌تر اما با نام سینداری خودش، که dírnaith (دیرنایت) می‌باشد، شناخته می‌شود.

درباره 3DMahdi