خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نلاس (دوست دوران کودکی تورین)

نلاس (دوست دوران کودکی تورین)

الف‌بانوی اهل دوریات که در جنگل‌های نزدیک منه‌گروت زندگی می‌کرد. تحت دستور ملیان، دوست و راهنمای تورین در طی دوران کودکی‌اش در دوریات شد. تورین از آموزش‌های نلاس طرز رفتار و منش الفی و همچنین گویش سینداری را فرا گرفت. همین موضوع مردم نارگوتروند را بر آن داشت که نام «آدانه‌دل» را به معنای «الف‌مرد» به او اطلاق کنند.

بعد از آنکه تورین تصادفاً سائروس را به قتل رساند، توجیه نلاس بود که سبب بخشایش وی از جانب شاه شد. (گرچه تورین نفهمید و پیش از آن، از قلمرو پنهان خارج شده و آواره شده بود.)

درباره 3DMahdi