خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ارباب نزگول (سر دسته نه سوار سیاه)

ارباب نزگول (سر دسته نه سوار سیاه)

سردسته و وحشت‌انگیزترین فرد میان نُه سوار اشباح حلقه یا نزگول، مردانی که توسط سائورون و به واسطه‌ی حلقه‌های نه‌گانه به خدمت او درآمدند. نزگول اعظم که جادوگری قدرتمند بود، با عنوان شاه جادوپیشه برای خود پادشاهی آنگمار را برای قرن‌ها در دوران سوم برقرار نگاه داشت و ویرانه های دونه‌داین در شمال را زیر حکومت داشت. مدت‌ها پس از آن با همیاری دیگر نزگول، به جستجوی حامل حلقه پرداخت و نیروهای تاریکی را در نبرد دشت‌های پله نور رهبری کرد.

پیشگویی شده بود که او توسط مردان کشته نخواهد شد و نهایتاً این موضوع به حقیقت پیوست چرا که توسط زنی، ائووین اهل روهان و به کمک مریادوک برندی باکِ هابیت کشته شد.

درباره 3DMahdi