خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ناندورین (زبان مردم ناندور)

ناندورین (زبان مردم ناندور)

زبان قوم ناندور از الف‌های تله‌ری، کسانی که حین کوچ بزرگ از شرق، از کوه‌های مه‌آلود عبور نکردند. چون زبان سینداری زبان غالب الف‌های سرزمین میانه شد، ناندورین توسط گروه کمتری مورد استفاده قرار گرفت و در دوران سوم، بیشتر برای نشان دادن اسامی قدیمی مکان‌ها و نیز گویش سیلوان که تحت تأثیر آن توسعه یافت، به کار می‌رفت.

درباره 3DMahdi